Cultio

vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové

Systematický kurz arteterapie - podrobné informace

Anotace:

 1. Úkolem vzdělávací akce je prohlubování odborné kvalifikace pracovníků. Kurz je zaměřený na zprostředkování vzdělání v oblasti péče, diagnostiky a především prevence sociálně patologických jevů (Vyhl.č.317/2005 Sb.). Jako nástroje přístupu v této oblasti jsou využívány především: prožitkový aspekt, tvorba a umělecké aktivity. Projekt si klade za cíl vybavit absolventy kurzu schopnostmi k výkonu specializované činnosti v této oblasti.

 2. Úkolem projektu je naučit účastníky využívat na pozitivně preventivní funkci artefiletiky ve vzdělávací praxi. V kurzu budou dále vymezovány proporce mezi vzdělávacím a výchovným, sociálně-rehabilitačním a proto-terapeutickým přístupem k práci s uměleckými aktivitami. Všechny uvedené přístupy jsou závislé na porozumění osobnostním aspektům těch, kdo tvoří – žáků a klientů. V nich je potřebné rozpoznat i patologické projevy a umět s nimi zacházet. Výsledkem je dosažení schopnosti ke smysluplnému zvládnutí kurikulárních změn (změny v průběhu času), včasné zachycení krizových jevů, péče a podpora osobnostních, psychologických, sociálních a multikulturních potřeb.

 3. Absolventi kurzu, s ohledem na jejich odbornost, porozumí úloze artefiletiky a rovněž vymezení kompetencí mezi arteterapií a artefiletikou. Naučí se pracovat s produkcí vznikající v procesu tvorby, s výrazem (především výtvarným) v produkci a s reflexí nad produkcí. Dále se naučí rozlišovat patologické jevy v praxi pro rámec své odborné kompetence.

 4. Projekt bude zaměřený především na téma sebepojetí s oporou ve vztahu ke kulturně-historicko-společenským konceptům (potřeby, hodnoty, patologie, vztahy).

Cíl vzdělávací akce:

 1. Rozšířit a prohloubit odbornou kvalifikaci pracovníků ve schopnosti využívání uměleckých a neverbálních aktivit ve své praxi. Vybavit schopnostmi používat tvůrčí aktivity ve spojitosti se zážitkem a psychologickou změnou. V pedagogické praxi podpořit pracovníky k vytváření rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu se zaměřením na prožitkový aspekt vzdělávacích a výchovných aktivit.

 2. Využívat získané dovednosti při individuálním přístupu k žákům a lidem se specifickými potřebami – vzdělávací, sociálně-rehabilitační a terapeutický rozměr. Naučit se zachytit patologické jevy v praxi - kompetence pedagoga a dalších odborníků. Získat zkušenosti a pochopit vymezení výchovně-vzdělávacích a terapeuticko-diagnostických kompetencí prostřednictvím referencí lektorů z jejich artefiletické a arteterapeutické praxe. Podpořit zvládnutí kurikulárních změn a rozvoj klíčových kompetencí k učení a řešení problémů, podpořit osobnostní, psychologické a sociální potřeby žáků a klientů, o něž je pečováno. Prohloubit poznávání inter-kulturních a společenských principů.

 3. Naučit se citlivě pracovat s výtvarným projevem, výtvarným produktem a dalšími formami výrazu. Naučit se vést reflektivní dialog s autorem výtvarného produktu, moderovat reflektivní dialog ve skupině, pomáhat k vlastní sebereflexi autora vytvořeného díla se záměrem podpořit jeho osobnostní seberozvoj.

 4. Rozšíření znalostí a využití v praxi při práci s žáky a další klientelou pro podporu budování jejich vlastního sebepojetí a s ním souvisejícími potřebami a cíli.

Kdo se může do kurzu přihlásit:

speciální pedagogové, výtvarní pedagogové, výchovní poradci, psychologové, vychovatelé, etopédi, sociální pedagogové, pedagogové v MŠ, studenti a absolventi pedagogiky, psychologie, andragogiky a příbuzných oborů, pracovníci v pedagogických poradnách, speciálních pedagogických centrech, střediscích výchovné péče, výchovných ústavech, sociálních zařízeních, rehabilitačních zařízeních, a další zájemci o artefiletiku

Kde se kurz koná:

v Hradci Králové - místnosti se zázemím v prostoru Husova domu, adresa: Kavčí plácek 121/1, Hradec Králové

Celkový počet hodin výuky:

250 hodin

jedna výuková hodina = 45 minut

Kurzovné:

110,- Kč/ 1 výuková hodina (13.750,- Kč za rok)

Kam se přihlásit:

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., e-mail: stefancikova@email.cz, tel.: 728 004 953

TERMÍNY KURZU:

začátek kurzu: po ukončení sběru přihlášek a absolvování výběrového řízení

počet účastníků: 12

setkání v průběhu celého dvouletého kurzu: 6 víkendových a 2 pětidenní setkání

SEZNAM LEKTORŮ KURZU:

Koordinátor a vedoucí projektu:

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.

aktuálně: odborný asistent a psycholog na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové,

vede seminář arteterapie-artefiletika na katedře psychologie FF UK Praha a na katedře psychologie FSS MU Brno,

doktorandské studium na katedře psychologie FF UP Olomouc a na katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze

Spolupracující lektoři:

Mgr. et Mgr. Oldřch Ďurech

aktuálně: klinický psycholog a psychoterapeut pro poruchy závislosti,

spolupracuje s o.s. Péče o duševní zdraví a soukromými psychoterapeutickými ambulancemi

doc. PhDr. Jitka Géringová Ph.D.

aktuálně: vedoucí katedry výtvarné výchovy PedF UJEP v Ústí nad Labem,

doktorandské studium a habilitace v oboru teorie výtvarné výchovy UJEP

Mg.A. Lucas Filip Gundlach

aktuálně: akademický malíř na volné noze (AVU Praha),

absolvoval systematický výcvik v Gestalt terapii,

spolupráce se zařízeními pečujícími o klienty ohrožené sociálně patologickými vlivy

Bc. Miroslav Huptych

aktuálně: výtvarník, básník, editor a arteterapeut na volné noze, člen PEN klubu,

koordinátor a lektor kurzu arteterapie a artefiletiky v Praze (akreditace MŠMT)

Mgr. et PhDr. Jaromír Chrášťanský

aktuálně: soukromá psychoterapeutická praxe, částečný úvazek v Denním

psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov Praha,

spolupráce s Nadačním fondem pro duševní zdraví a rozvoj (zážitkové víkendy pro veřejnost)

Mgr. Martin Skála

aktuálně: soukromá psychoterapeutická praxe,

studijní vedoucí České společnosti pro analytickou psychoterapii

PhDr. Josef Straka

aktuálně: psycholog, básník, kulturní atašé v Městské knihovně Praha,

pořádá celostátně literárně-kulturní aktivity pro veřejnost, zabývá se prožitkovou stránkou literatury v artefiletice

PhDr. Jaromír Typlt

aktuálně: pedagogická práce v literárně dramatickém odd. ZUŠ Liberec,

básník, kurátor výstav, založil studentské divadlo Mimo patro,

programy zaměřené na komunikaci a terapii hudbou, výstavní programy duševně nemocných

odborný garant kurzu:

Doc. PaeDr. Jan Slavík

aktuálně: působí na katedře výtvarné výchovy PedF UK Praha a PedF UK Plzeň,

rozvíjí teorii a praxi artefiletiky a roli arteterapie v pedagogice a výchově,

autor množství článků a publikací, bohatá lektorská činnost

ČASOVÝ PLÁN:

Celkový počet hodin výuky (c.p.h.): 250 hodin

Přednášky (teoreticko-edukativní složka) = 80 hodin, tj. 32% z c.p.h.

Praktická cvičení (sebezkušenostní složka) = 140 hodin, tj. 56% z c.p.h.

Kazuistické semináře (prakticko-edukativní složka) = 30 hodin, tj. 12% z c.p.h.

Proběhne celkem 6 setkání po 25 hodinách a 2 setkání po 50 hodinách (celkem 250 hodin).

Každé setkání bude obsahovat všechny níže vyjmenované složky v daném poměru (na 25 hodin výuky): přednášky=8hod; praktická cvičení=14hod; semináře=3hod. Všechny vzdělávací předměty budou vyučovány ve všech třech složkách.

Obsah jednotlivých složek:

Přednášky: Záměrem bude předložit teoretický podklad pro praktické zkušenosti, pro schopnost odvozování empirických jevů do obecnějších modelů. Propojení a návaznost mezi tvorbou a odborným zásahem, schopnost usuzovat o efektu tvořivé aktivity. Sjednocení v terminologii mezi jednotlivými obory.

Praktická cvičení: Sebezkušenostní složka kurzu, sloužící k získání vlastních empirických poznatků o funkci tvůrčích aktivit a jejich prožitkové stránce. Transformace výrazových prostředků ve výrazové hře. Předpoklad přítomnosti osobního potenciálu v každém člověku a možnosti jeho rozvoje v tvorbě. Koncepty - společensko-historicko-kulturní témata. Prekoncepty - individuální témata. Práce se symbolem v procesu tvorby. Vizuální učení, rozvoj mentálních procesů.

Semináře: Kazuistické semináře - případové studie z praxe. Doporučení, podpora, diskuze.

VZDĚLÁVACÍ PLÁN

(SYLABY) PODROBNÝ OBSAH:

Přednášky (teoreticko-edukativní složka): 80 hodin celkem

Teorie, přednášky, aktuální dotazy, doporučená literatura

Týkají se všech výše uvedených vzdělávacích předmětů.

Teoretická témata spojená s praktickými cvičeními, nebo z nich vzešlá. Záměrem bude podat k danému zážitku další informace potřebné pro využití techniky v praxi, aby účastníci kurzu pochopili propojení, návaznost techniky, kterou si vyzkoušeli, s její možností správného využití jak obecně pro RVP (rámcový vzdělávací program), tak v konkrétní situaci – každý člověk nahlížen individuálně.

Přednášky mají vést k dovednosti o dané technice či problému přemýšlet, aby absolventi kurzu byli schopni sami vytvářet další aplikované postupy, inspirované uvedenou technikou, a aby dokázali tvořit úsudek o efektu a výsledcích – výstupech jednotlivých technik podle produkce.

V rámci teorie bude velmi důležité zvládnout terminologii ve všech projednávaných oborech a odbornostech.

Rozpis témat:

 1. Rozlišení základních pojmů společných pro artefiletiku a arteterapii.

 2. Vývoj a formování sebepojetí v ontogenezi.

 3. Teorie osobnosti.

 4. Poznávání kulturních a společenských principů.

 5. Teorie reflexe a interpretace výtvoru.

 6. Patologické jevy a poruchy v pedagogické praxi.

 7. Možnosti intervence v zátěžové životní situaci a v krizi.

 8. Tvorba a sociální souvislosti světa-tvorby v artefiletice.

 9. Pojem emoční inteligence.

 10. Používání odborné terminologie v praxi.

Lektoři podílející se na této složce programu: Štefančíková, Géringová, Gundlach, Huptych, Chrášťanský, Skála, Straka

Praktická cvičení (sebezkušenostní složka): 140 hodin celkem; 14 hodin/1 setkání

A) Akční prostorová a objektová tvorba.

V rámci vzdělávacích předmětů: artefiletika, dějiny umění, estetika, antropologie.

Techniky využívající pohyb a další transformaci výrazových prostředků pro práci s tělem, prostorem, objektem. Zkušenost v tělesném a pohybovém prožitku. Přesahy do výchovy dramatické, hudební, pohybové, taneční, atd. Využití technik performance, rituálu, asambláže, hry v prostoru. Přestupy do fikčních světů a prožitek v “pretend” modu.

Rozpis témat:

 1. Prožitková stránka tvorby a její exprese.

 2. Transformace výrazů v rámci jednoho prožitku.

 3. Transformace výrazu emocí, vcítění.

 4. Taneční a pohybová exprese - vzdělávací a terapeutický aspekt.

 5. “Zrcadlení”, interakce.

 6. Muzikální exprese - vzdělávací a terapeutický aspekt.

 7. Hry na uvolnění napětí a zvládání agresivity.

 8. Dramatická exprese - vzdělávací a terapeutický aspekt.

 9. Hry na rozvoj sebeprosazení, akční a strategické hry.

 10. Pantomima, práce s tělem, pohybový výraz.

Lektoři podílející se na této složce programu: Štefančíková, Ďurech, Géringová, Gundlach, Straka, Typlt

B) Speciální techniky v artefiletice.

Vzdělávací předměty: artefiletika, arteterapie.

Předpoklad “zdravého jádra” v každém člověku, osobní potenciál, který je možné rozvíjet prostřednictvím zážitku z tvorby.

Vychází z velkých konceptů odrážejících se právě ve společensko-historicko-kulturních situacích a využívá je jako aspekty pro osobní prekoncepty jednotlivého člověka. Sebepojetí je zde selfkonceptem každého jednotlivce. Např. Témata mýtů a pohádek jsou takovými velkými koncepty, které se ve společnosti zachovaly. Ve chvíli, kdy si daný mýtus či pohádku vybírá některý člověk pro sebe, volí ho jako svůj osobní prekoncept pro svou vlastní existenciální situaci.

Jako vzdělávací součást artefiletiky následuje poučení o přesahu vlastní zkušenosti zpětně do kontextu společensko-historicko-kulturních konceptů a situací. Např. využití uměleckých výrazových prostředků jedince je spojena s edukací o druzích výrazu inspirovaných experimenty postmoderních akcionistů. Podobně zakotvení osobně významných hodnot je spojeno s edukací o kontextu společenských norem a etiky.

Rozpis témat:

 1. Barvové koncepty.

 2. Experiment v umění.

 3. Prožitková stránka literatury.

 4. Umělecký koncept - akcionisté.

 5. Prožitková stránka obrazů.

 6. Tvarové koncepty.

 7. Prožitková stránka gesta.

 8. Umělecký koncept - asambláže.

 9. Prožitková stránka rituálu.

 10. Koncepty mýtů.

Lektoři podílející se na této složce programu: Štefančíková, Géringová, Straka, Typlt

C) Projektivní techniky, práce se symbolem a metaforou.

Vzdělávací předměty: psychologie, arteterapie, artefiletika, sémantika, pedagogika.

Techniky, které je možno zadávat cíleně ke zjištění určitého tématu. Použití symbolu napomáhá k emocionálnímu náhledu na situaci a k získání odstupu. Práce se symbolem přímo v procesu tvorby – tvořivá hra. Reflexe a interpretace symbolu. Sémantické a umělecké pojetí symbolu. Kognitivní funkce a práce s metaforou – schopnost abstrahování.

Rozpis témat:

 1. Sebereflexe.

 2. Zjišťování struktury sebepojetí.

 3. Práce s projektivním obrazem.

 4. Zjišťování vztahů a sociálního zázemí.

 5. Způsob řešení problémů a strategie.

 6. Hranice osobnosti.

 7. Práce s projektivním příběhem.

 8. Práce s projektivním tématem.

 9. Projektivní práce se zvládáním emocí.

 10. Sémantický kruh.

Lektoři podílející se na této složce programu: Štefančíková, Ďurech, Gundlach, Huptych, Chrášťanský, Skála

D) Techniky imaginace, práce s představami.

Vzdělávací předměty: psychologie, arteterapie, artefiletika, sémantika, pedagogika.

Techniky zaměřené na identifikaci mentálních reprezentací – představ, vyjevujících se jako obrazy v mysli. Rozvíjení schopnosti imaginovat – pracovat s vlastními představami na základě verbální instrukce – napomáhá rozvoji kreativity, fantazie, invence a inspirace v myšlení. Dále rozvíjí kognitivní funkce a tím schopnost vizuálního učení a schopnost řešení problémů. Imaginace napomáhají rozvoji mentálních procesů.

Rozpis témat:

 1. Imaginace rozvíjející sebepojetí.

 2. Imaginace rozvíjející pojetí času.

 3. Imaginace sledující dynamiku dětských zkušeností.

 4. Imaginace podporující osobnostní seberozvoj.

 5. Imaginace zaměřené na rozvoj barvového cítění a rozlišování.

 6. Imaginace reflektující vlastní hodnoty a ambice.

 7. Imaginace s úkolovým zadáním.

 8. Imaginace trénující pracovní paměť.

 9. Imaginace reflektující zážitkovou stránku představy.

 10. Imaginace rozvíjející schopnost fantazie.

Lektoři podílející se na této složce programu: Štefančiková, Ďurech, Gundlach, Chrášťanský, Skála

E) Techniky s hlínou.

Vzdělávací předměty: artefiletika, arteterapie, antropologie.

Haptická zkušenost s hlínou činí tuto výtvarnou techniku zvláštní, vydělenou od ostatních výtvarných technik. Má schopnost vést člověka rychle do regrese, do preverbálních zkušeností a zážitků. Svou vlastností vede člověka k rychlé relaxaci a uvolnění dýchání. Může sloužit k externalizaci představ, nebo k interakci ve dvojici, ke hře, atd.

Rozpis témat:

 1. Haptická zkušenost.

 2. Tvorba tvaru a znaku.

 3. Tvorba kontextů ze znaků.

 4. Tvorba symbolů.

 5. Trojrozměrný prostor.

 6. Znak v prostoru.

 7. Kontext v prostoru, prostorové vztahy.

 8. Objekt a prostor ve vztahu.

 9. Dichotomie znaků a symbolů.

 10. Objekt a symbol ve vztahu.

Lektoři podílející se na této složce programu: Štefančíková, Ďurech, Géringová, Skála, Straka

Kazuistické semináře (prakticko-edukativní složka): 30 hodin celkem; 3 hodiny/1 setkání

Kazuistiky, supervize, inspekce.

Týkají se všech vzdělávacích předmětů.

Prezentace kazuistik bude prováděna dvojím způsobem: 1. způsob: Jednotliví lektoři budou prezentovat vlastní případové studie ze své praxe. Kazuistika bude sloužit jednak jako názorná ukázka aplikace příslušné techniky, jednak jako praktický příklad k ilustraci teoretické přednášky. 2.způsob: Jednotliví účastníci kurzu budou prezentovat produkci svých klientů (žáků) ze své praxe. Tyto ukázky budou sloužit jak k rozšíření informací pro ostatní účastníky kurzu, tak pro samotné prezentující, aby mohli reflektovat svou zkušenost a získat doporučení a radu k další práci – tj. supervizí podporu. Ukázky budou sloužit také k výkladu.

Diskuze.

Cílem je vést diskuzi o tématech probíraných v kurzu a o reflexi vlastních zkušeností s technikami. Tím podněcovat vlastní návrhy, nápady, úvahy a připomínky účastníků kurzu. Prostor pro reflexi všech zúčastněných. Možnost domluvit se na dalších podmínkách, pravidlech, požadavcích, atd.

Lektoři podílející se na této složce programu: Štefančíková, Ďurech, Géringová, Gundlach, Huptych, Chrášťanský, Skála, Straka, Typlt

Vzdělávací předměty:

Artefiletika a arteterapie: preventivní funkce artefiletiky, vymezit vztah mezi vzdělávacím a terapeutickým rozměrem, funkce a přesahy artefiletiky mimo edukativní oblast a mimo terapeutickou oblast, příprava pro vstup do pole artefiletiky, screening patologie.

Pedagogika a psychologie: zvládání problémů v chování a učení, rozvoj osobnosti, výchovné aspekty, práce s emocemi a agresivitou, rozpoznávání specifických poruch.

Sémantika, estetika, dějiny umění, antropologie: definice pojmů obsah, forma, účin a význam zážitku, reflexe a řeč, interpretace, znak, symbol, metafora, výkladové rámce symbolu, individuální hodnoty, smyslové vnímání, psychická distance jako estetický princip, expresivní a mimetická složka v umění, umělecké styly, mytologie, pohádky, příběhy a rituály jako kulturní koncepty.

Novinky

15.prosince 2023

Výběrové řízení do Systematického kurz arteterapie proběhne 20.1.2024

15.prosince 2023

Příjem přihlášek do Systematického kurz arteterapie končí 18.1.2024

12.listopad 2023

Kurz - Psychologický výklad pohádek proběhne ve dnech 1. - 3. 12. 2023

© Cultio.cz, Mariana Štefančíková